april 2017 - Welkom In Sneek.

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

april 2017
dinsdag 11 april, 17.00 uur.
Ja hoor, vandaag was het dan eindelijk een keer zo ver dat ik de voordeur achter me dichtgooide, terwijl de sleutel nog aan de binnenkant in het slot zat. Ja wat moet je dan, een raam ingooien, dat gaat moeilijk want we hebben dubbele beglazing. Misschien via een klein slaapkamerraampje, helaas te klein voor mij. Ten einde raad mijn vriend Feike gebeld en kwam Feike net als mij tot de conclusie, het slot er uitboren en dus Feike gereedschap gehaald en die is aan het werk gegaan, en ja even voor twaalf uur is het gelukt, daarna was het plaatsen van een nieuw slot nog maar een fluitje van een cent. Zo zie je maar weer wat een goede vriend betekent.

Ja, hoar fandaach was dan eindeluk su fer dat ik de foardeur agter mie digt goaide, terwiel de sletel noch an de binnekant int slot sat. Ja, wat mutte je dan ,un raam inkinkele, nou nee, wu hewwu dubbele beglaesing. Misschyn deur un klein raamke fan de slaapkamer, kan ju ok wel vegete, ut raamke te klein of ikke te groat. Toen dan mar groate friend Feike belt en Feike kwam krekt as mij tot de konklusie, ut slot der uutbore. Dus Feike ark haalt en die is an ut werk slagen, en ja hoar even foar twaalf uur ist lukt. Derna wast plaatsen fan ut nieuwe slot un fluitsju fan un cent. Su siên je mar weer wat un goeie friend betekent.

maandag 10 april. 19.00 uur.
Vanmorgen een leuke morgen gehad met de Sneeker waterpoorters. Na de ontvangst bij het v/d Valkhotel werd de groep gesplitst. De ene groep kreeg een rondleiding bij het hotel en de andere groep bracht een bezoek aan de moskee. Om elf uur wisselende groepen van locatie en om twaalf uur kwamen we weer allemaal bij elkaar, voor een gezamenlijke lunch in het hotel. Straks gaan we dan naar het Waltaplein voor de benoeming van de twee nieuwe waterpoorters, Nel Veldman en Yde v Dijk.

Fanmorren un leuke morren hat met de Sneeker waterpoorters. Na de ontvangst bij van der Valk wudde de groep splitst. Die iene groep kreeg un rontleiding deur ut hotel en de andere groep brogt un besoek an de moskee. Om elf uur wisselden de groepen fan lokasie en om twaalf uur kwammen we allemaal weer bij mekaar foar un gesamelukke lunch in ut hotel. Straks gaen wu dan naar ut Waltaplein foar de benoeming fan de nieuwe waterpoorters, Nel Veltman en Yde v Dijk.

zondag 9 april, 17.00 uur.
Een prachtige dag vandaag. Vanmorgen zijn we samen bij Mijn tafel wezen kijken, hier heeft onze dochter ook een tafel gehuurd, uiteraard hebben we hier een kleinigheid gekocht. Daarna hier nog wat rondgeneusd, je staat er versteld van wat hier wel niet te koop wordt aangeboden. Vanmiddag hebben we lekker van het mooie weer zitten genieten. Morgen hebben we een drukke dag dan worden namelijk de nieuwe waterpoorters benoemd.

Un pragt dach fandaach. Fanmorren binne wu us even bij Mijn tafel binnen lopen, hyr het oanse dogter ok un tafel huurt, natuurluk hewwu ok un kleinugheidsju kogt. Derna hewwe der noch wat rontkeken en ju staene dur vesteld fan wat der allemaal te koop anboaden wut. Fanmiddach hewwe lekker in ut sontsju sitten te genyten. Morren hewwu weer un drukke dach dan wurre nameluk de nieuwe waterpoorters benoemd.


zaterdag 8 april, 18.00 uur.
Vandaag voor het eerst dit jaar weer een korte stadswandeling gemaakt met een groep van zestien dames en heren uit Limburg. Het is een wandeling geworden met een verhaal in de waterpoort en een korte wandeling, die eindigde bij de Walrus. Hier had het gezelschap een lunch en daarna gingen ze bezoek bij de wed. Joustra. Het was een leuke en gezellig groep en onderweg kreeg ik een compliment, men vond dat Sneek een leuke en sfeervolle binnenstad had, echt een leuke stad om te winkelen met een mooi winkelaanbod, vooral de Galigastraat vonden ze als winkelstraat leuk, behalve de lelijke luifels, die moesten maar zo gauw mogelijk weg, deed afbreuk aan dit leuke oude straatje, waarvan dus bij deze, akte.

Fandaach foar ut eerst dit jaar hef ik weer un kotte stadswandeling maakt met un groep fan zestien dames en heren uut Limburg. Ut is un wandeling wudden met un verhaal inne waterpoort en un kotte kuier die eindugde bij de Walrus. Hyr hat ut geselskap foar un lunch afsproken en derna ston un besoekje an de wed. Joustra op ut programma. Ut was un leuke en geslluge ploeg en onderwech kreech ik un kompliment, su fonnen dat Sneek un leuke en geselluge binnestad hat, egt un leuke stad om tu winkelen, met un moai winkelanbod, foaral de Galigastraat fonnen su un leuke winkelstraat, alienug  de lillukke luifels mogten wel wech, ut deed afbreuk an dit geselluge ouwe straatsje, werfan bij disse, dus akte.


vrijdag 7 april. 18.00 uur.
Gisteravond weer een mooie avond Snecologie gehad met een bezoek aan het scheepvaartmuseum en daarna mocht ik de cursisten wat vertellen over de waterpoort en andere wetenswaardigheden van de stad Sneek. Ik ben blij dat het me weer is gelukt, wel was ik wat kortademig zo nu en dan maar verder ging het goed. Vanmorgen heb ik weer eens een wandelingetje gemaakt, dit ging ook wel aardig, niet pijnvrij maar het ging toch weer wat beter dan in het begin van deze week.

Gisterafend weer un moaie afend hat met de snecologen bij ut scheepvaartmuseum en derna mogt ik de kursisten wat vetelle over de waterpoort en over andere wetenswaardugheden fan de stad Sneek. Ik bin blyt dat ut mie weer lukt is, wel was ik su nou en dan wat kotademug mer ferders gong ut goêt. Fanmorren hef ik un kuierke maakt, dit gong ok wel aardug, nyt pine vrij mar tog weer wat beter dan in ut begin fan de week.donderdag 6 april, 19.00 uur.
Vanmorgen om halftien was ik in het Antonius op de afd. trombose om hier mijn prikapparaat en de prikresultaten van de afgelopen tijd te controleren. Het zag er allemaal goed uit en daarom kan ik dan ook een certificaat verwachte, dat ik de komende tijd door kan gaan met zelf prikken. Vanmiddag was ik nog even in de waterpoort, vanavond komen hier vijfentwintig Snecologen in spé naar mijn verhaaltje luisteren. Gelijk toen ik daar was kwam en een echtpaar uit Schagen naar boven die ook een kijkje wilden nemen, gevolgd door een meneer uit Wekendam, die graag wat foto’s wilde maken. Morgen meer over de cursus Snecologie.

Fanmorren om halftien was ik in ut Antonius bij de afd. trombose om hyr men prikapperaat en de prikresultaten fan de ouwlopen tied kontrolere te laten. Ut sach dur allemaal goêt uut en derom krij ik nou un sertivikaat, wat angeeft dat ik in ut vervolg self prikke mach. Fanmiddach was ik noch eefkus inne waterpoort, fanafend komme hyr 25 Snecologen in spé naar mien verhaelstjus te luusteren. Geliek toen ik der was kwam dur ok un egtpaar uut Schagen naar boven oppu foêt folgt deur un meneer uut Werkendam die graach wat foto’s make wu. Morren meer over de kursus Snecologie.

woensdag 5 april, 17.00 uur.
Vanmorgen tijdens een korte wandeling heb ik wat boodschapjes gedaan en het lopen ging toch weer een ietsje beter als gister, ik zou zo graag zien dat het nu langzaam maar zeker wat verbetering optreedt. Maar ik verveel me gelukkig nog niet. Zo ben ik vandaag bezig geweest met het reorganiseren van mijn foto’s, hier ben ik voor een poos terug mee gestart en nu heb ik de draad weer opgepakt, alleen is het eerst wel weer even zoeken in alle mappen en veel te veel trefwoorden, maar goed het begin is er weer. Morgenvroeg moet ik voor het eerst weer eens naar het ziekenhuis, deze keer voor controle van mijn bloedwaarden.

Fanmorren tiedus un kotte kuier hef ik wat boatskapkus deen ut lopen gong tog weer un bitsju beter dan gister, ik su gaach siên wulle dat dur su langsamerhaan wat vebetering kwam. Mar vervele doên ik mie gelukkug noch nyt. Su bin ik fandaach mar weer us met ut organiseren fan mien foto’s, hyr bin ik un skoft leden met begonnen en nou hef ik de draad weer oppakt, allienug wast eerst wel weer even zoeken in alle mappen en feul te feul trefwoarden, mar goêt ut begin is dur weer. Morrenfroech mut ik foar ut eerst weer us naar ut siekenhuus, disse keer foar kontrole fan mien bloedwaarden.

dinsdag 4 april,19.30 uur.
Na een onrustige nachtrust kon ik vanmorgen toch merken dat de pleisters die de therapeut gister op mij knie heeft geplakt plus de morfinepleisters en pillen langzaam wat van de pijn heeft weggenomen, hopelijk gaat de komende dagen steeds wat beter. Vanmorgen kon ik dan ook weer een korte wandeling maken. De rest van de dag dus weer verplicht rust.

Na un onrustuge nagtrust kon ik fanmorren tog merke dat de pleisters die de terapeut gister op mien knibbel plakt het plus de morfinepleisters en pillen langsaam wat pine wegnomen het, hopeluk gaet ut ok de kommende dachen geleideluk wat beter. Fanmorren hef ik dan ok weer un heel kot kuierke maakt. De rest fan disse dach dus weer vepligt rust.

maandag 3 april. 17.00 uur.
Over vandaag kan ik kort zijn, vanmorgen een boodschapje gedaan en naar de apotheek om nog een restant medicijnen op te halen. Was vanmiddag bij de therapeut voor mijn knie, het lopen gaat steeds moeilijker en steeds pijnlijker. Traplopen is heel erg pijnlijk, het lijkt wel of moet ik een hindernisbaan nemen. De therapeut heeft twee brede steunpleisters op mijn knie geplakt, hopelijk gaat dit een beetje helpen, zo niet dan moet er in het ziekenhuis iets aan gedaan worden. Vanavond wel repetitie van R.H. maar ik moet zoveel mogelijk het been ontzien, dus het wordt zitten denk ik.

Over fandaach ken ik kot wese, fanmorren un boatskapku deen en naar de apoteek foar noch un restantsju medisienen. Fanmiddach was ik bij de therapeut foar mien knibbel, ut lopen wut steeds moeilukker en steeds pynlukker. Traplope is un ramp ut liekt wel of ik un hindernisbaen nimme mut. De terapeut het twee brede steunpleisters op mien knibbel plakt, hopeluk gaet dat wat helpen, su nyt , dan mut ik weer naar ut siekenhuus en kieke of der noch wat an tu doên is. Fanafend wel rippetisie fan R.H. mar ik mach de poat nyt belaste, dus ut wut sitten fanafend.

zondag 2 april. 1800 uur.
Gistermiddag zijn we met onze oudste dochter naar Groningen, hier studeren en wonen twee, van haar drie kinderen, onze kleinkinderen dus. Allereerst moesten we hun studentenkamers bewonderen. Het was de bedoeling om ook even een bezoekje aan de Grote markt te brengen, helaas is dit niet door gegaan, het regende dus werd het in plaats van de Grote Markt, Ikea. Ook wel weer leuk om hier weer eens rond te kijken, voor mij was het eerst ook wel leuk maar later op de middag ging het voor mij net meer, erg veel pijn aan heup en knie, maar ondanks de pijn heb ik wel genoten. Daarom is het vandaag voor mij een complete rustdag geworden.

Gistermiddach binne wu met oanse ouwste dogter naar Groningen weest, hyr studere en woane twee, fan hur drie kiendus, oanse kleinkienders dus. Allereerst moesten wu hun studentekamers bewondere. Ut was de bedoêling om ok even un besoekje an de Grote Markt tu bringen, jammer genoech is der niks fan koamen, ut regende, binne wu derom naar Ikea weest. Ok wel weer us leuk om hyr us tu kieken, foar mij wast eerst ok wel leuk mar later moest ik wel kalm an doên, flink wat pine in mien knibbel en heup, mar ondanks de pine hef ik wel genoaten. Derom is fandaach foar mij un komplete rustdach wudden.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu