febr.2019 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

februari 2019.
donderdag 14 februari, 17.00 uur.
Vanmorgen weer een eindje gewandeld en eens wat foto’s gemaakt terwijl ik door verschillende steegjes liep. Als je dan om je heen kijkt of eens omhoogkijkt bij de gevels omhoog aan de achterkant van verschillende huizen zie je soms iets wat je daar eigenlijk helemaal niet verwacht.

Fanmoren weer un eintsju kuiert en wat foto’s maakt. Terwyl ik su deur de veskllende steegjus kuierde. As je dan su om ju heen kieke en omhooch bij de agtergevels langs fan de veskillende huzen, siên ju soms dingen die ju noch nooit opfallen binne en je der ok nyt verwagte.
woensdag 13 februari, 16.00 uur.
Vanmorgen heb ik weer eens een keertje een korte wandeling door de stad gemaakt. Dit heeft me weer een paar leuke gesprekken opgeleverd met een paar bekende van mij en tijdens de wandeling heb ik nog een paar foto’s gemaakt, deze keer heb ik eens wat omhooggekeken en dat leverde toch weer een paar leuke plaatjes op. Verder gaat het weer een ietsje beter met het lopen en hopelijk blijf t dat de komende dagen zo want aanstaande zaterdag moet ons koor Rolling Home optreden in Den Oever en daar wil als het kan graag bij zijn.

Fanmorren hef ik weer us un kot kuierke maakt deur de stad, dit het mie weer un paar leuke gesprekjus op leverd met un paar bekenden fan mij, en tydus dit kuierke hef ik noch wat foto’s maakt, disse keer hef ik us wat omhoag lopen te kieken en dat leverde weer un paar leuke plaatsjus op. Ferders gaet ut met ut loapen weer un ietsju beter en hopeluk bliêft dat su want anstaende saterdach mut oans koar Rolling Home optrede in Den Oever en dar wul ik ast kan graeg bijwese.


zondag 10 februari,17.00 uur.
Na woensdag hebben jullie eigenlijk niets meer van me gehoord, heb dan ook een paar rotdagen, moeilijk en pijnlijk lopen, achter de rug. Gister ging het weer een beetje, maar toen was het geen wandelweer met die harde wind. Gistermiddag hadden we een verjaardagfeestje, twee van onze kleinkinderen zijn de afgelopen weken jarig geweest. Gisteravond zijn we naar de Sneeker bonte avond geweest, de verjaardag van Heabeltje de Jong, het is weer een schitterende avond geworden en na afloop nog een poos staan kletsen met alle bekende vrienden en snekers.

Na woênsdach hewwu jum eigeluk niks meer fan mie hoart, hef dan ok un paar rotdachen hat, met moeiluk en pynluk lopen. Gister gong ut weer un bitsju, mar toen wast nyt egt kuierweer, un hadde wien. Gistermiddach hadden wu un jaardachfeesju, twee fan oanse kleinkiendus binne jaruch weest in de ouwloapen weken. Gisterafend binne wu naar de Sneeker bonte afend weest, de jaardach fan Heabelstju de Jong, ut is weer un skitterend afentsju wudden en na ouwloap noch un skoftsju staen te kletsen met bekende frienden en Snekers.

woensdag 6 februari, 17.00 uur.
Vanmorgen tussen de buien door weer een eindje gewandeld, echt wandelweer was het niet, maar ik voelde me goed en het lopen ging ook redelijk.  Tijdens mijn wandeling heb ik nog een paar kleine boodschapjes gedaan en een bezoekje aan het museum gebracht waar momenteel een tentoonstelling is over schippersvrouwen. Het is beslist de moeite waard om daar eens een kijkje te gaan nemen.

Fanmorren tussen de buien deur weer un kuierke maakt, egt kuierweer wast nyt mar ik foêlde mie goêt en ut lopen gong ok redeluk. Tiedus de kuier hef ik un paar kleine boatskapkus deen en un besoekje brogt an de tentoanstelling ofer skippersfrouwen. Dit is beslist de moeite weert om der us tu gaen kieken.
zondag 3 februari,19.00 uur.
Alweer februari, wat gaat de tijd toch snel, zeker als je de afgelopen dagen weer wat bezigheden hebt. Was het vrijdag nog een rustig dagje met een wandelingetje en fysio. Zaterdag was het voor mij wel een mooie maar vermoeiende dag. Om een uur of elf in de morgen eerst een wandelingetje gemaakt en om halfdrie moest ons koor Rolling Home aanwezig zijn in het nieuwe ontmoetingscentrum van S.W.F. hier heeft Rolling Home met succes twee keer opgetreden. Vandaag, zondag, ook weer een moeizaam wandelingetje gemaakt en vanmiddag hadden we een gezellige afsluiting met de vrijwilligers van Meesterlijk Sneekers. Je begrijpt wel dat dit voor mij een hoop energie heeft gekost, maar ik denk iederekeer, toch maar weer gelukt Harm.

Alweer februari, wat gaet die ttd tog snel, zeker as je de ouwloapen dach weer wat besugheden hat hewwu. Wast frijdach noch un rustuch dachju met un kuierke en fysio, zaterdach was foar mij un moaie mar ok un vemoeiende dach. Om elf uur smorrens eerst un kuierke en om half drie moest oans koor om half drie in ut nieuwe ontmoetingscentrum fanne gemeente S.W.F. wese foar twee leuke optredens. Fandaach , sundach, hef ik eerst un pienluk kuierke maakt en fanmiddach hadden wu un geselluge afsluting met de frijwillegers fan Meesterlijk Sneekers. Ju begrype wel dat dit foar mij un hoap enersjie fraagt het,mar ik dink ieder keer,ut is tog mar weer lukt Harm.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu