oktober 2017 - Welkom In Sneek.

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Oktober 2017
dinsdag 31 oktober, 17.00 uur.
Vanmorgen voor het eerst weer wat boodschappen gedaan en al met al ben ik een kleine twee uur aan de wandel geweest, maar dat was ook mooi genoeg. Verder is het maar een miezerige en donkere dag. In de binnenstad is een bedrijf al weer drukdoende om de feestverlichting weer in de bomen op te hangen. Vanmiddag kreeg ik nog een telefoontje van het ziekenhuis, graag wilden ze dat ik binnenkort langs kom voor een gesprek over revalidatie, dit in verband met mijn ICD, we zullen maar eens afwachten.

Fanmorren foar ut eerst weer us wat boatskapkus deen en su bin ik al met al tog sun kleine twee uurkus an de kuier weest, mar nou hef ik ut ok wel weer hat. Ferder ist mar un sutteruge en donkere dach. In de binnestad is un bedriêf alweer druk besug om de feestveligting in de bomen te hangen. Fanmiddach kreech ik un tillefoantsju fant siekenhuus, su wuden graach dat ik binnenkot langs kom foar un gesprek over revalidasie, dit in verbaan met mien ICD, wu salle mar even afwagte.

maandag 30 oktober, 19.00 uur.
Gister even geen dagboek, we waren op bezoek geweest bij onze oudste dochter en toen we thuiskwamen was ik te moe om nog achter de computer te kruipen. Ook wou ik graag weer een keertje onder de douche en dat mocht voor het eerst gisteravond weer, heel voorzichtig het jodium er afwassen en de grote blauwe plekken bewonderen. Vandaag ben ik een klein blokje omgelopen en dat ging prima, ik mag namelijk mijn linkerschouder waar de ICD geplaatst is niet belasten. De eerste dagen van deze week beslist niet tillen of lang op de arm steunen en dat doe achter de rollator nog weleens. Dus de eerste dagen even rustig aan.

Gister weer gjin dachboek, wu waren op besoek weest bij oanse ouwste dogter en toen wu weer thûs kwamen was ik tu moêt om noch agter de kompjoeter tu krupen. Ok wu ik graach weer us onder de does en dat mogt foar ut eerst gisterafend weer, lekker mar heel foarsigtug de jodiumtroep dur wat ouwwasse en  geliek de groate blauwe plakken us even bewondere. Fandaach hef ik un klein blokje omkuiert en dat gong prima, ik mag nameluk mien linkerskouder wer de ICD plaatst is nyt belaste. De eerste dachen fan disse week beslist nyt tille of lang op mien linkerarm steune en dat doên ik agter de rollator noch wel us. Dus de eerste dachen even wat kalm an.

zaterdag 28 oktober, 20.00 uur.
Vandaag mijn eerste rustdag thuis, ik heb maar wat zitten computeren. Ik kan mijn schouder redelijk en vrijwel pijnloos bewegen alleen is het één grote bloeduitstorting.

Fandaach mien eerste rustdach thûs, ik hef mar wat sitten yu kompjoeteren. Ik kan mien skeuder redeluk en hast pinefrid bewege, allienug is ien groate bloeduutstorting.

vrijdag 27 0ktober,17.00 uur.
Zoals ik dinsdag heb beloofd, vandaag weer een stukje dagboek. Woensdag ben ik opgenomen in het MCL en donderdagmorgen om kwart over acht is bij mij een ICD geplaatst, en dit is gedaan door onze Sneeker Cardioloog de Waard. Je wordt plaatselijk verdoofd ter hoogte van je sleutelbeen daarna word een snede gemaakt en in de ontstane holte wordt de ICD geplaatst. Dan worden de draden, of draad, bij mij maar een draad heel voorzichtig ingebracht tot aan je hartspier waar hij vervolgens wordt ingeschroefd. Daarna wordt de draad aangesloten aan het ICD, de wond gehecht en klaar is kees. Dit is een eenvoudige uitleg van wat er gedaan wordt. Zelf kon ik het gedeeltelijk volgen op een monitor en als je het dan zo ziet gebeuren dat is toch wel uniek, en nu weer werken aan het herstel, al mag je de eerste dagen nog niet zoveel met je arm en schouder doen, alles moet eerst zijn plaats vinden in je lichaam.

Su as ik dinsdach beloofd hef, fandaach weer un stukje dachboek. Woensdach bin ik opnomen in ut MCL en donderdachmorren om kwat over acht is bij mij un ICD plaatst, en dit wudde deen deur oanse Sneeker cardioloog de Waard. Ju wudde plaatsluk verdoofd oppu hoogte fan ut sleutelbeen, derna make su un snee en in die ontstane ruumte wut ut ICD pllatst. Dan wudde de draden heel foarsigtuch inbrogt, bij mij was ien draad genoech tot an je hartspier en der wut hij dan in fast skroeft. As laaste wut de draad verbonnen an de ICD, de wond wut hegten en klaar is kees. Dit is un eenvouduge uutlech fan wat dur deen wut. Self kon ik ut gedeelteluk folge op un monitor en as ju ut dan su siên gebeuren dan ist tog wel uniek. En nou mar werke an ut herstel, al magge je de eerste paar dachen hast niks doen met arm en skouder, want alles mut eerst sien plakju wat fiene in ju lichum.

dinsdag 24 oktober,17.00 uur.
Vandaag een miezerige en donkere dag. Vanmorgen een paar boodschappen gedaan en een poos bij de apotheker doorgebracht. Mijn medicijnlijst moest helemaal doorgenomen worden en vergeleken met de gegevens van het MCL. Veel nieuws heb ik ook al niet en tot vrijdag zal ik ook geen dagboek schrijven, want morgenmiddag moet ik me om 14.00 uur melden bij het MCL en donderdagmorgen word de ICD geplaatst. Dus ik zou zeggen als alles goed gaat en daar zullen we maar op rekenen ben ik vrijdag weer present.

Fandaach un mieserug en donker dachju. Fanmorren hef ik wat boatskapkus deen en un skoft bij de apotheek sitten. Mien midisinelijst moest helemaal deurnomen wudde met de gegewus fan ut MCL. Feul nieuws hef ik derom ok al nyt en tot frijdach komt dur gjin dachboek want morrenmiddach mut ik mie om 14.00 uur melde bij ut MCL en donderdachmorren wut de ICD plaatst. Dus ik su sêgge as alles goêt gaet en der salle wu mar op rekene bin ik frijdach weer present.

maandag 23 oktober, 19.30 uur.
Vandaag was ik met onze dochter Janet naar het MCL, dit voor de voorbereiding op de ingreep, plaatsen van een ICD, op donderdagmorgen. Eerst had ik een gesprek over mijn medicijnen en een controle daarvan. Daarna was er nog een gesprek met een verpleegkundige over mijn lichamelijke gesteldheid en over wat er dondermorgen en middag gaat gebeuren. Tegen zes uur waren we weer thuis en woensdagmiddag moet ik me dan om 14.00 uur melden en als alles naar wens gaat kom ik vrijdagmorgen weer thuis.

Fandaach met oanse dogter Janet naar ut MCL, dit as foarbereiding op de ingreep foar ut plaatsen fan de ICD, op donderdachmorren. Eerst hat ik un gesprek over mien medisienen en un kontrole der fan. Derna was dur noch un gesprek met un fepleegkunduge over mien ligamelukke gesteldhied en over wat dur donderdachmorren en middach gebeuren gaet. Teugen ses uur waren we weer thûs en woensdagmiddach mut ik mie om 14.00 uur melde en as alles gaet su ut mut, mag ik frijdach weer naar huus.

zondag 22 oktober ,19.00 uur.
Gisteravond zijn Ika en ik met Rolling Home mee geweest naar Den Oever voor een optreden van ons koor in het Vikingschip. Samen met ons traden daar ook zeemanskoor de Gesmeerde Kelen op. Het was weer een gezellige avond met een goed optreden van ons koor, ik weer genoten van het zingen van onze kerels, een beetje verdrietig was ik ook wel, dat ik alleen maar kan toekijken en helaas nog niet me kan doen, maar ja, het is nu een keer niet anders, het gaat voor mijn gevoel toch iedere keer een ietsje beter dus wie weet kan ik met het Oliebollenconsert weer volledig van de partij zijn. Van daag en Gister hadden we twee jarigen en wel onze oudste dochter gister en de jongste vandaag dus voor ons een gezellig weekend. De rest van deze week brengt wel weer extra drukte mee, morgen moet ik voor een gesprek naar het MCL en woensdag word ik opgenomen voor de operatie op donderdag, dan wordt de ICD geplaatst.

Gisterafend binne Ika en ik met Rolling Home met weest naar Den Oever foar un optreden fan oans koar in ut Vikingschip. Tegare met oans traden der ok ut zeemanskoor de Gesmeerde Kelen op. Ut was un geselluge afend met un goêt optreden fan oans koar, ik hef weer genoaten fan ut singen fan oanse mannen, un bitsju fedrietug was was ik ok wel, dat ik allienug noch mar toekieke kan en nyt met doên, mar ja, ut is nou iên keer nyt andus. Ut gaet foar mien gefoêl iedere keer weer wat beter met mie, dus wie weet bin ik dur met ut Oliebollekonsert weer helemaal bij. Fandaach en gister hadden we ok twee jaardachen, gister oanse ouwste dogter en fandaach de jongste, dus foar oans wast un gesellug wiekend. De rest fan disse week bringt wel weer ekstra drukte, morren mut ik naar ut MCL foar un gesprek en woensdach wur ik opnomen foar de operasie op donderdach, dan wut de ICD plaatst.


zaterdag 21 oktober,15.00 uur
Vanavond een optreden van ons koor Rolling Home, samen met de Gesmeerde kelen in het Vikingschip te Den Oever. Ik kan zelf nog niet meedoen maar ben blij dat ik mee kan naar dit optreden.

Fanafend trede Rolling Home en de Gesmeerde kelen tegare op int Vikingschip in Den Oever, self kan ik noch nyt met doên mar ik bin bliêd dat ik dur bij wese kan.

vrijdag 20 oktober,19.30 uur.
Vanmiddag samen met Jan Bargboer naar de Ielânnen geweest, waar Bob Reek voor de laatste keer zijn muziekprogramma Liedjes uit de oude doos presenteerde. Bob Reek die in 2015 door Folk en Shantykoor Rolling Home werd onderscheiden met de Zilveren Kerstbal, draaide plaatjes uit het verleden. Jarenlang was hij een geziene gast in bejaardenhuizen zorginstellingen. Zelf ben ik ongeveer vier maanden in de Ielânnen geweest en heb verschillende keren een door hem georganiseerde muziekmiddag meegemaakt, je zag de mensen tijdens opfleuren bij zijn leuke muziek uurtjes. Helaas moet Bob om gezondheidsredenen stoppen met zijn programma. Vanmiddag konden we nog een keertje genieten van dit fleurige programma.  Graag wil ik dan ook Bob veel sterkte toewensen voor de komende tijd.

Fanmiddach bin ik tegare met Jan Bargboer naar de Ielânnen weest, wer Bob Reek foar de laaste keer sien musiekprogramma, Liedjes uit de oude doos, presenteerde. Bob Reek die in 2015 deur Folk en shantykoor Rolling Home onderskeiden wudde met de Zilveren Kerstbal, draaide plaatsjus uut ut verleden. Jarenlang sagen su hem graach in bejaarsehusen en sorg tehuisen. Self bin ik ongefeer vier maanden in de Ielânnen weest en hef der feskillende keren un deur hem presenteerde musiekmiddach met maakt, je sagen de meensen dan opfleuren bij sien leuke musiekuurkus. Helaas mut Bob om gesondhiedsredenen stoppe met sien programma. Fanmiddach konnen wu noch een keerke genyte fan dit fleuruge programma. Graach wil ik dan ok Bob heel feul sterkte toeweense de kommende tied.donderdag 19 oktober,19.00 uur.
Vandaag weer een klein succesje geboekt. Vanmorgen was ik bij vriend Feike voor een praatje en toen ik weer naar huis ging ben ik de buitentrap bij Feike op de gewone manier afgelopen, dat wil zeggen nog wel met mijn gezicht naar de trap maar niet meer op de schippersmanier, voet neerzetten en aansluiten nee gewoon op de normale manier. Vanmiddag heb ik hier thuis op de trap ook drie treden op de normale manier opgelopen, meer treden durfde ik toen niet te doen omdat het been toen pijn begon te doen, maar het begin van normaal trap op en trap af is er. Ook vandaag weer een eindje zonder rollator gelopen ook dat ging goed maar wel erg onzeker. Ik heb mezelf beloofd dat ik met de jaarwisseling weer gewoon kan traplopen en zonder rollator kan lopen, of dat gaat lukken, het eerste begin is er in ieder geval.

Fandaach un klein sukseske boekt. Fanmorren was ik bij friend Feike foar un praetsju en toen ik weer naar huus gong bin ik bij Feike de butentrap op de gewoane manier ouwlopen, dat wil sêgge, noch wel met mien gesigt naar de trap, mar nyt meer oppu skippers manier, foêt neersette en dan de ander anslute,nee gewoan oppu normale manier. Fanmiddach hef ik thûs drie treden op de normale manier oploapen, meer durfde ik nyt, omdat ik an die poat toen flink pine kreech, mar ut bgin fan gewoan trap op en trap af is dur weer. Ok fandaach hef ik oppu straat weer un stukje sonder rollator lopen, ok dat gong goêt, allienug noch wel onseker. Ik hef myself belooft om met de jaarwisseling weer gewoan te traplopen en sonder rollator oppe straat te lopen, of dat lukt, ik weet ut nyt, mar ut begin is dur in ieder gefal.

woensdag 18 0ktober, 17.00 uur.
Vanmorgen een leuke wandeling gemaakt achter de rollator, het wandelen is leuk, goed voor mijn conditie en mijn armen, vooral mijn armen. Nu zul je vragen waarom je armen, nu dat komt van de betrating in Sneek. Neem nu de Waterpoortsgracht, ze zijn druk bezig met de bestrating langs de waterkant bij het Martiniplein maar de rest van de straat is een dikke puinhoop, de rollator schud en botst door diepe kuilen in opstaande stenen en niet alleen op de Waterpoortsgracht, op veel plaatsen in de binnenstad is het moeilijk lopen, trottoirs lopen scheef af, op veel plaatsen staan de reclameborden veel te ver op het trottoir en zo kan ik nog wel even doorgaan, ik ben dan ook blij dat ik hopelijk weer zonder een rollator kan lopen, maar ik heb medelijden met de mensen die niet zonder dit hulpmiddel kunnen. Tijdens mijn wandeling heb ik hier en daar weer eens wat foto’s gemaakt. O, ja, voor ik het vergeet ik heb vanmiddag weer een eindje zonder rollator gelopen.

Fanmorren un leuke kuier maakt agter de rollator, ut kuieren is leuk, goêt foar mien kondisie en mien armen. Nou frage jum, werom dien armen, nou dat komt fan oanse bestrating inne stad. Nim nou de Waterpoortsgracht, su binne druk besug met de bestrating langs de waterkant bij ut Martiniplein, mar de rest is un dikke puinsooi, de rollator skut en trilt ju inne hannen dat ut nyt moai meer is, ju botse deur diepe kulen en teugen opstaende stienen  en dat niet allienug oppu Waterpoortsgracht, mar op feul meer plakken inne binnestad ist moeiluk lopen . De stoepens lope skeef en op plakken staen de reclamebodden de halfe stoepens over en su kan ik noch wel even deurgaen. Ik bin blied dat ik hopeluk straks weer sonder de rollator lope ken, mar ik hef medelieden met de meensen die nyt sonder sun ding kenne. Tiedus mien kuier hef ik weer un paar foto’s maakt. O,ja, foar ik ut vergeet, ik hef fanmiddach un eintsju sonder de rollator lopen.

dinsdag 17 oktober,17.30 uur.
Ook vandaag een rustige herfstdag met wat minder zon dan gister. Vanmorgen weer een gecombineerde boodschappen wandeling gemaakt. Dit vind ik wel een leuke bezigheid. Voor mijn conditie is wandelen goed en dat te combineren met een boodschapje doen geeft mij een goed gevoel, anders is het net al loop je maar wat doelloos door de stad. Nu vind ik wandelen door de binnenstad wel erg leuk, je komt regelmatig wel iemand tegen voor een praatje, maar ja, dat gaat dan wel weer ten koste van mijn conditie. Dus een wandeling door de binnenstad heeft echt wel zijn gezellige kant en om toch aan mijn conditie te werken zit ik drie keer per dag op de hometrainer, dat is wel goed voor de conditie maar niet gezellig, je trapt maar raak maar je komt nergens.

Ok fandaach un rustuge hestdach allienug wat minder sonnug dan gister. Fanmorren weer un kombineerde boatskappe kuier maakt. Dat fyn ik wel un leuke besughied. Foar mien kondisie is kuiere goêt en dat tu kombineren met un boatskapku doên, geeft mie wel un goêt gevoêl, andus ist ok krek al loop ju wat doelloas deur de stad. Nou fyn ik kuieren deur de stad ok wel leuk, je komme  regelmatug wel iên teugen die un praatsju maakt, mar ja, dat gaet weer ten koste fan mien kondisietrening. Dus deur de stad kuiere is gesellug en om an mien kondisie te werken sit ik drie keer per dach oppu hometrener, dat is weer goêt foar mien kondisie. Mar nyt gesellug , ju trappe je weseloas mar komme nergus.

zondag 15 oktober,15.00 uur.
Ook vandaag weer een ochtendwandelingetje gemaakt. Net als andere zondagen is mijn wandeling vaak richting Lemmerweg, zo ook vanmorgen. Bij de rondweg ben ik onder de Lemmerweg door gelopen en ben de Boate Goate gevolgd en door Lemmerweg oost weer richting Hoogend. Onderweg met verschillende mensen een praatje gemaakt die net als mij genoten van het mooie weer, natuurlijk heb ik weer een paar foto’s gemaakt. Straks gaan we samen nog op verjaardagvisite hier in de buurt en dan ga ik proberen om daar zonder rollator naar toe te lopen.

Ok fandaach weer un morrenkuierke maakt. Krek as andere sundachen is mien kuierke dan rigting Lemmerweg, su ok fanmorren. Bij de rontwech bin ik onder de Lemmerweg deur gaen, en hef ik de Boate Goate folgt en deur Lemmerweg oost weer naar ut Hoogend. Onderwech hef ik met veskillende meensen un praetsju maakt, die krek as mij fan ut moaie weer genoaten. Natuurluk hef ik weer un paar foto’s maakt. Straks gaen wu op jaardachvisite, dat is digtbij en ik wil probere om der sonder rollator heen te lopen.zaterdag 14 oktober, 19.00 uur.
Voor vandaag weinig nieuws, het normale zaterdagse gebeuren, markt bezocht voor fruit en een bloemetje, een eindje gewandeld en samen een kopje koffiegedronken bij de Walrus, dus weinig spanning en sensatie.

Foar fandaach gjin nieuws, ut normale sterdachse gebeuren, naar de merk weest, bloemke en fruit kogt, un eintsju kuiert en tegare un kopke koffie dronken bij de Walrus, dus helemaal gjin spanning of sensasie.

vrijdag 13 oktober,17.00 uur.
Vandaag dus naar Leeuwarden, naar het MCL in verband met het plaatsen van een ICD bij mij. Ik weet nu eigenlijk alles over dit apparaatje wat er binnenkort bij mij geplaatst gaat worden. Volgende week krijg ik hierover bericht. Ondertussen weet ik al dat deze operatie wordt uitgevoerd door mijn eigen cardioloog, dokter de Waard, door hem word ik dan op een donderdag geopereerd, dus nog even afwachten welke datum het precies gaat worden. Op de terugweg naar Sneek heb ik vanuit de rijdende auto nog wat foto’s gemaakt.

Fandaach dus naar Liwwadden, naar ut MCL in verbaan met ut plaatsen fan un ICD bij mij. Ik weet nou eigeluk alles wel over dit apperaatsju wat dur binnenkot plaatst wudde sal. Folgende week krij ik hyrover berigt. Ondertussen weet ik al dat mien eigen cardioloog, dr. de Waard disse operasie doên sal en dan sal dit gebeure op un donderdach, dus noch even afwagte welke datum ut presies wudde sal. Oppu terugwech naar huus hef ik fanuut de ridende auto noch wat foto’s maakt.


donderdag 12 oktober,17.00 uur.
Vanmorgen ben ik eens achter mijn rollator naar de Leeuwarderkade gewandeld naar onze dochter Janet. Binnen twintig minuten stond ik bij haar op de stoep. Even gezellig gebabbeld en gelijk ook even afgesproken voor morgen. Ja, morgen dan moet ik naar het MCL, hier krijg ik dan om elf uur voorlichting over de ICD die binnenkort geïmplanteerd krijg en daarna om halftwee een gesprek met een cardioloog over het hoe en wanneer deze operatie plaats gaat vinden. Na dit gesprekje ben ik weer naar huis gewandeld en het verwonderde mij, dat het lopen alweer zo goed gaat, maar ja, dan moet het toch ook gaan lukken om binnenkort eens een flink eindje zonder de rollator te kunnen lopen, we blijven oefenen.

Fanmorren bin ik us agter de rollator naar de Leeuwarderkade kuiert, naar oanse dogter Janet binnen twintug minuten ston ik der oppu stoep. Even gesellug bij kletst en geliek ok even afsproken over morren. Ja, want morren mut in naar ut MCL. Hyr krij ik om elf uur foarligting  over de ICD die su binnen kot inplantere salle en derna om half twee un gesprek met un cardioloog over ut hoe en wanneer ut iên en ander gebeure sal. Na dit praetsju bin ik weer naar huus kuiert en ut verwonderde mij dat ut lopen alweer su goêt gaet, mar ja, dan mut ut tog binnenkot lukke om un flink eintsju sonder de rollator tu lopen, we blieve oefenen.

dinsdag 10 oktober, 17.00 uur.
Vandaag een donkere dag, wel heb ik een eindje gewandeld en ook weer op de hometrainer gefietst. Dat fietsen is een pijnlijke bedoening maar hopelijk merk ik binnen een paar dagen of het succes heeft. Gisteravond, vlak voor ik naar koorrepetitie ging belde mijn cardioloog op om me te vertellen dat het plaatsen van een ICD door ging. Vanmiddag kreeg ik de schriftelijke bevestiging. Vrijdagmorgen om 11.00 uur word ik in Leeuwarden verwacht voor een voorlichting en om halftwee nog een gesprek met de cardioloog. Bij de brief zat ook een stukje documentatie over een ICD. Een ICD is voor iemand met hartritmestoornissen wat een vangnet is voor een acrobaat: misschien heb je het nooit nodig maar als het nodig is kan het je leven redden.

Fandaach un donkere dach, wel hef ik weer un kuierke maakt en ok weer oppu hoomtrener fietst. Dat fietsen is eerst un pienlukke bedoening maar hopeluk merk ik wel dat ut binnen un paar dachen wel beter gaen sal. Gisterafend krek foar ik naar koar rippetisie su, belde mien cardioloog mij op om te vetellen dat ut plaatsen fan de ICD deur gong, fanmiddach kreeg ik de skriftelukke befesteging.
frijdachmorren om 11 uur wur ik in Liwwaden ferwagten foar un foarligting en om halttwee noch un gesprek met de cardioloog. Bij de briêf sat ok un stukje dokumentasie over un ICD. Un ICD is foar iên met hatritmestoarnissen, wat un fangnet is foar un akrobaat: miskien hef je ut noait noadug mar ast noadug is kant ju, ju leven redde.

maandag 9 oktober,17.00 uur.
Ook vandaag een rustige dag, zo nu en dan een klein regenbuitje maar verder goed weer en weinig wind. Vanmorgen een eindje gewandeld en vanmiddag heb ik het clubblad Effe Luistere opgehaald bij de drukkerij en van namen voorzien van de koorleden.  Ook vanmiddag weer een eindje gefietst op de hometrainer.Vanavond weer repetitie van ons koor.

Ok fandaach un rustuge dach, su nou en dan un klein buike mar ferder goêt weer en hast gjin wien. Fanmorren un eintsju kuiert en fanmiddach hef ik oans klupblad Effe luistere ophaalt bij de drukker  en de namen fan de koarleden dur opplakt. Ok fanmiddach weer un eintsju fietst oppu hometrener. Fanafend weer rippetisie fan oans koar.

                                                                                       zondag 8 oktober,17.00 uur.
Vanmorgen een fijne wandeling gemaakt, hier heb ik na de vervelende dag van gisteren echt van genoten. Het lopen ging prima, alleen heb ik wel altijd pijn in de gewrichten van mijn knieën en elke dag pijn in mijn hele linkerbeen. Maar klagen helpt niet dus lekker genieten van mijn wandeling, nog steeds achter de rollator, maar ook dat zal denk ik langzamerhand ook wel beter gaan worden en kan ik eens wat vaker zonder dat ding lopen. Toen ik thuis kwam wachtte mij nog een verassing, mijn schoonzoon had naast mijn bed een hometrainer opgesteld, dus nu kan ik ook al is het slecht weer toch trainen, desnoods in mijn pyjama, hier ben ik echt blij mee. Ik weet wel al hoe hard je ook trapt je komt geen centimeter vooruit, maar je bouwt wel conditie op. Tot slot, tijdens mijn wandeling heb ik nog een paar leuke foto’s gemaakt.

Fanmorren un fijne kuier maazkt, hyr hef ik na un ferfelende dach fan gister egt fan genoaten. Ut loapen gong prima, allienug hef ik altied pine in mien gewrigten fan de knibbels en elke dach pine an mien linkerpoat. Mar klage helpt tog ok nyt, dus lekker genyte fan mien kuierkus, noch steeds agter de rollator mar ok dat sal langsamerhaan ok wel wat beter gaen en ken ik us wat faker sonder dat ding lope. Toen ik thûs kwam ston mie noch un verassing tu wagten, mien skoanseun hat naast mien bêd un hometrainer del setten. Dus nou ken ik ok bij min weer tog trainen desnoads in de pyjama, hyr bin ik egt blij met. Ik weet wel, hoe hat ju ok trappe, ju komme gjin sentmeter foaruut, mar ju bouwe wel kondisie op. As laaste dan noch, tydes mien kuierke hef ik noch un paar leuke foto’s maakt.


zaterdag 7 oktober,17.30 uur.
Vandaag een koude regendag, vanmorgen een bezoekje aan de markt gebracht. Vanmiddag was het dweilorkesten festival in de binnenstad, ook moesten ze op de waterpoort spelen, maar ik ben niet wezen kijken, ik heb weer zo’n dag van niet echt fit zijn, hopelijk gaat het morgen weer beter. Gister kreeg ik nog een telefoontje van het MCL of ik volgende week vrijdag langs kan komen voor een gesprek over een te plaatsen ICD.

Fandaach un kouwe regendach, fanmorren hef ik un besoekje an de merk brogt. Fanmiddach war dur dweilorkestefestival inne binnestad, ok moesten su oppu waterpoort speule, mar ik bin dur nyt weest, hef weer sun dach fan nyt egt fit wese, hopeluk gaet ut morren weer beter. Gister kreech ik noch un tillefoantsju fan ut MCL of ik folgende week frijdach langs komme ken foar un gesprek over ut plaatsen fan un ICD.

vrijdag 6 oktober,19.00 uur.
Vanmorgen gewandeld en vanmiddag het clubblad Effe Luistere van Rolling Home gereed gemaakt voor de drukker.

fanmorren un eintsju kuiert en fanmiddach ut klupblad fan Rolling Home klaar maakt foar de drukker.
donderdag 5 oktober,16.00 uur.
Wel ja, vanmorgen wou ik toch wel even een wandelingetje maken. Ik zei tegen Ika, weet je wat dan doe ik gelijk wel even een paar boodschappen. Zogezegd zo gedaan, niet wetende dat je met een stormachtige wind niet veel voordeel hebt van een rollator. Ik was nog maar net onderweg toen het mij opviel dat het echt niet gemakkelijk liep zo achter de rollator, ondertussen begon het ook nog te regenen. Op de hoek, Lemmerweg-Boschplein, daar werd ik haast ondersteboven geblazen door een beste winvlaag. Op de terugweg voor de wind ging het al niet veel beter, de wind wilde mij harder laten lopen dan mijn zere benen en rollator konden, dus even proberen om stil te staan maar dat was ook ijdele hoop, ik was dan ook blij dat ik weer thuis was. Een rollator is een pracht hulpmiddel maar niet in een storm.
Wel ja, fanmorren wu ik tog wel even un kuierke make. Ik zei teugen Ika, weest wat dan doên ik geliek un paar boatskapkus. Dus dat su wese, nyt inne gaten hewwende dat je met sun stormagtuge wien nyt feul foardeel fan un rollator hewwu. Ik was noch mar krek onderwech of der begon ut ok al te regenen en ut fiel mie ok al op dat ut nyt su makkeluk liep agter de rollator as ik wel dogt hat. Oppe hoeke Lemmerweg-Boschplein der wudde ik hat lanseert deur un beste wienflaag. Oppu weromwech foar de wien gong ut ok al nyt feul beter, de wien wu mie hadder lope late dan ik kon met mien sere poaten en de rollator. Dus onderwech mar us even staen blieve, ijdele hoap dat konnen je wel vegete, ik was dan ok blied dat ik weer thûs was. Un rollator is un pragt hulpmiddel mar nyt ast stormt.


woensdag 4 oktober,17.00 uur.
Na een paar dagen geen dagboek, maar nu ben ik er weer. De reden dat mijn dagboek even niet verscheen, was mijn gezondheid. Ik meen dat ik alweer een hele kerel ben maar er zijn van die dagen dan ben ik maar een half mens. Zaterdag met R.H. naar Purmerend, prachtige dag, zondag erg moe maar verder ging het aardig. Maar toen de maandag, nog wel naar de repetitieavond van R.H. geweest, maar ik was gewoon ziek van vermoeidheid en gisteren ook nog moe, moe en nog eens moe, en erg veel pijn in beide benen, dus rust. Beide dagen heb ik mijn wandelingetjes gemaakt maar daar is ook alles mee gezegd. Vandaag gaat het weer goed met me, ook vanmorgen gewandeld door de binnenstad deze keer. Vandaag kreeg ik ook nog en stel mooie foto’s van ons optreden toegestuurd uit Purmerend, deze foto’s zijn gemaakt door een vriend van Jan Kooi, een oud Sneker die in Purmerend woont en voor ons dit optreden had geregeld.

Na un paar dachen gjin dachboek, mar nou bin ik dur weer. De reden dat dur gjin dachboek was, was mien gesondhyd. Ik mien dat ik alweer un hele kerel bin, mar dur binne fan die dachen dan bin ik mar half meens. Saterdach met R.H. naar Purmerend, pragtuge dach, sundach erg moêt mar ferder gong ut noch aardug. Mar toen de maandach, ik bin noch naar de rippetisieafend fan R.H. weest, mar ik was gewoan siek fan vermoeidhyd hat beter thûs blieve kennen en gister ok noch su moêt, moêt en noch us moêt, en heel feul pine an beide benen, dus rust. Beide dachen hef ik mien ferpligte kuierke maakt mar der was alles dan ok wel met seid. Fandaach gaet ut weer goêt met mie, ok fanmorren weer kuiert, disse keer deur de binnestad. Fandaach kreeg ik ok noch un stel moaie foto’s fan oans optreden in Purmerend, die binne maakt deur un friend fan Jan Kooi. Un oud Sneker die in Purmerend woant en ok oans optrede den regelt het.zondag 1 oktober, 19,40 uur.
Vandaag maar een verslag met foto’s van onze belevenissen in Purmerend. Ik zeg maar even onze, want ik was voor de eerste keer weer met Rolling Home naar een optreden en dat was dus in Purmerend. Laat ik gelijk maar vertellen dat ik een prachtige dag heb gehad. Mee gezongen heb ik maar een keer gedan en wel bij het laatste optreden. Ons koor moest in totaal zes keer optreden steeds twee keer en dan weer op een andere locatie erg veel belangstelling was er niet, maar dat was ook wel begrijpelijk, het heeft namelijk de hele dag geregend. Van al dat geloop van de ene naar de andere locatie was ik doodmoe, twee keer en ik met een invalidebusje gebracht. Bij het laatste opreden, kon ik het niet laten en heb ik het laatste half uur meegedaan. De verzorgeng was meer dan voortreffelijk en niet alleen voor de koorleden, maar ook voor de dames die deze dag mee waren. Al met al een fijne dag, en voor vandaag verplicht rust en dat was ook wel nodig.

Fandaach mar un veslach met foto’s over oanse belevenissen in Purmerend. Ik sêg mar oanse want ut was de eerste keer dat ik weer met un optreden fan Rolling Home met was, en dat was dus purmerend. Laat ik geliek mar sêgge dat ik un pragt dach had hef. Met songen hef ik mar iên keer deen en wel bij ut laaste optreden. Oans koor moest in totaal zes keer singe, steeds twee keer op ut iene terras en dan weer vekasse naar un volgend plak. Feul belangstelling was dur niet, dat was ok wel begriepeluk, want ut regende de hele tied. Fan dag geloop fan de iene naar de andere lokasie was ik bekouw. Twee keer bin ik met un invalide buske met reden. Bij ut laaste optreden kon ik ut nyt late en hef ik noch even met songen. De versorging was meer dan foartreffeluk en nyt allienug foar de koorleden, mar ok foar de dames die disse dach met waren. Al met al un fijne dach, en foar fandaach, verpligte rust. En dat hef ik ok wel noadug.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu