Februari 2021

zondag 28 februari, 14,00 uur.

Was een beetje mistig vanmorgen, toch heb ik een korte wandeling gemaakt door een hele stille binnenstad. Ik moest mijn wandeling geregeld onderbreken omdat ik door de vochtige omgeving last van ademnood had. Die keren dat ik even stil moest staan om op adem te komen heb ik benut om een paar foto’s te maken. Het is toch onvoorstelbaar dat je op zondagmorgen tussen 11 en 12 uur vrijwel geen mens tegenkomt. Vanmiddag zal ik weer even aan mijn stamboom werken want het is zo langzamerhand door verschillende toevoegingen een rommeltje geworden.

Fanmorren wast un heel klein bitsju mistug, tog hef ik un kotte kuier maakt deur un hele stille binnestad. Ik moest su nou en dan even stoppe om op adum tu kommen want deur de fogtuge weersomstannugheden hat ik wat last fan adumnoat. Die keren dat ik even stil ston hef ik benutten om wat foto’s te maken. Ut is tog onfoarstelbaar dat ju op sundachmorren tussen 11 en 12 uur hast gjin meensen teugenkomme. Fanmiddach sal ik weer us even met myn stamboam besug want su langsamerhaan ist deur veskillende toefoegingen un rommeltsju wudden.

top

 

zaterdag 27 februari,17.00 uur.

Vanmorgen was het weer tijd voor mijn boodschapjes naar de bakker en de bloemenman. Voor ik naar deze beide toeging heb ik eerst een wandelingetje gemaakt. Op het Schaapmarktplein werd ik staande gehouden door twee heren met een mondkapje voor, waar van er eentje vroeg, geeft u nog wel eens een stadswandeling. Mijn antwoord was nee, dat gaat denk ik niet meer lukken. Hij vertelde dat hij samen met zijn vriend uit Groningen kwamen en hij wilde graag weten of het huis Singel 80, wat hij zo mooi vond nog steeds bewoond was. Toen kon ik het toch niet laten om hen te vertellen dat mijn grootouders daar nog gewoond hebben en hoe de indeling toen was en met hoeveel plezier ze daar in die jaren hebben gewoond. Na dit gesprekje moest ik mijn boodschapjes nog doen. Voor mij was het dus wel een leuke morgen.

Fanmorren wast weer tyd foar myn boatskapkus naar de bakker en de bloememan. Foar ik dat deed hef ik eerst un kuierke maakt. Op ut Skapenplein wudde ik ansproaken deur twee mannen met un moankapke foar, iên fan de twee froech my of ik noch stadskuiers deed. Myn antwoart was nee, dat sal my dink ik nyt meer lukke. Hij vetelde dat su tegare uut Groningen kwammen en hij wu graach wete of ut huus Singel 80, wat hij su moai fon, noch bewoand was. Ik kon ut toen nyt late om tu vetellen dat myn groatouders der froeger woant hewwu en hoe de indeling fan ut huus toen was en met hoefeul plezier su der in die jaren woand hewwu. Na dit praetsju moest ik myn boatskapkus noch even doên. Foar mij wast dus wel un leuke morren.

top

vrijdag 26 februari, 17.00 uur.

Vandaag een mooie dag met veel zon en een frisse wind. Heb vanmorgen mijn dagelijkse wandelingetje weer gemaakt, dat ging beter dan gisteren. Gister heb ik mijn wandeling in moeten korten vanwege de pijn maar vandaag was het beter. Gister ben ik wat aan het opruimen geweest er stonden een paar dozen met allerhande rommeltjes die naar de container konden en gelijk ook wat dode planten uit de bloembakken voor ons huis opgeruimd. Na mijn wandeling vanmorgen, voor een goede kennis een paar computerprogramma’s op een stick gezet en een poosje achter mijn eigen computer gezeten en zo is deze vrijdag ook haast weer voorbij.

Fandaach un moaie dach met ut sontsju  dur lekker bij en un frisse wyn. Fanmorren hef ik myn dachelukse kuier weer maakt, dat gong beter as gister. Gister hef ik myn kuier fanwege de pine ouwbroken, mar fandaach gong ut weer wat beter. Gister bin ik ok noch ant oprumen weest. Dur stonnen noch wat doasen met opspaarde ouwe rommeltsjus die naar de kontener konnen. Gelyk hef ik ok noch wat doaie planten uut de bloembakken foar huus opruumd.. na myn kuier fanmorren hef ik foar un kennus fan mij un paar kompjoeter programma’s op un stikje setten en in skoftsju agter de kompjoeter sitten en su is disse frijdach ok al hast weer foarbij.

top

woensdag 24 februari, 19.00 uur.

Vanmorgen weer een eindje gewandeld en een besteld pakketje opgehaald. Op de terugweg naar huis kwam ik koorlid HenkH. tegen, even gezellig bij gepraat. Bij thuiskomst stonden er twee nichtjes van ons bij het hekje, tegen Ika die in de deuropening stond, te praten. Dat was een leuke verassing, de dames hebben we in geen tijden gezien. Vanmiddag kreeg ik een telefoontje van een heel ver familielid, ook met de naam Rozenberg, die graag wat gegevens van mij wil, over onze stamboom. Hij had gehoord dat ik hiermee bezig was geweest en wou graag wat meer weten over een van onze gezamenlijke voorouders. Ik heb beloofd om wat voor hem uit te zoeken, maar eerst moet ik het programma weer de computer zetten want na de laatste reparatie van de pc is dat door mij vergeten om te installeren.

Fanmorren weer un eintsju kuiert en un besteld pakketsju op haalt. Oppu teruchwech naar huus kwam ik koarlid Henk H, teugen , even gesellug bijkletst. Toen ik thûs kwam stonnen twee nigjus fan oans, bij ut hekje, teugen Ika die inne deuropening ston te praten. Dat was un leuke ferassing, de dames hewwu in gjin tyden siên. Fanmiddach kreech ik un tillefoantsju fan un heel ver familielid, ok met de naam Rozenberg,die graach wat gegevus hewwu wil over oanse stamboom. Hij hat hoart dat ik hyr met besug weest was en wu graag wat meer wete over oanse gesamelukke foarouders. Ik hef beloofd dat ik ien en ander foar um uutsoeke sal, mar eerst mut ik ut programma weer installere want na de laaste ripparasie fan myn PC hat ik ut programma nyt weer installeerd.

top

dinsdag 23 februari,15.00 uur.

Gistermorgen zijn we samen naar Janet en Kes gewandeld. Hier hebben we gezellig een uurtje gezeten en zijn daarna weer naar huis gewandeld, dat is samen 3 km. Toch wel vermoeiend en pijnlijk, jammer dat de zon verdween achter een Sahara zandgordijn. In de middag heb ik nog een mooi boek gedownload over tekenen en schilderen. Ik wil toch weer proberen om wat meer te gaan tekenen, schilderen zal denk ik niet meer lukken maar zo nu en dan eens een tekening maken, wie weet.

Vanmorgen heb ik weer een eindje gewandeld weer ongeveer 2 km en gelijk ook wat boodschappen gedaan voor Ika. Vanmiddag zal ik mijn tekenspulletjes en een schetsboek opzoeken en als ik dan nog zin heb dan begin misschien wel om een paar lijntjes op papier te zetten, maar eerst maar even uitrusten van mijn ochtendwandeling want doordat het lopen zo pijnlijk is ben ik gauw moe.

Gistermorren binne wu tegare naar Janet en Kes kuiert, der hewwu un uurke sitten en toen weer op huus an dat is met mekaar 3 km. Tog wel vermoeiend en pynluk, jammer dat ut sontsju wegkroop agter un Sahara saanwolk. Inne middach hef ik noch un moai boek downloaden over tekenen en skilderen. Ik wil tog weer probere wat te tekenen, skildere sal dink ik wel nyt meer lukke, mar su nou en dan us un tekeninkje make, wie weet.

Fanmorren hef ik weer un eintsju kuiert sun 2 km en gelyk foar Ika wat boatskapkus deen fanmiddach sal ik myn sketsboek en potloaden us opsoeke en miskien as ik dan noch sin hef un paar streepkus op papier sette, mar eerst mar even rustug sitte en uutruste fan myn kuierke want deur dat ut lopen su pynluk is bin ik gauw moêt.

top

zondag 21 februari,13.00 uur.

Vanmorgen samen met Ika een wandeling gemaakt van een dikke twee km en vergeleken bij gister ging het weer een stuk beter. Gister alleen mijn zaterdagse boodschapjes en daarna was het mooi geweest, heel veel pijn, maar vandaag ging het beter. Beslist niet pijnloos maar het was goed te doen, moe ben ik nu wel, maar altijd als het weer lukt om ongeveer 2km en wat meer te wandelen dat maakt me blij. Onderweg nog een paar fotootjes gemaakt van een bosje sneeuwklokjes, vorige week alleen nog maar sneeuw en nu die eigenwijze sneeuwklokjes, lekker in het zonnetje.

Fanmorren tegare met Ika un kuierke maakt fan un dikke twee km en fergeleken bij guster gong ut un stuk beter. Gister allienug myn saterdagse boatskapkus deen en derna wast moai weest, allemaal pine, mar fandaach gong ut beter, beslist nyt pynefrij, mar ut was goêt tu doên, ik bin nou wel moêt mar elke keer ast lukt om sun twee km tu loapen bin ik bliêt. Onderwech noch un paar fotootsjus maakt fan un boske sneeuwklokjes, foruge week allemaal noch sneeuw en nou dy eigenwyse sneeuwklokjes lekker int sontsju.

top

vrijdag 19 februari,15.00 uur.

Vanmorgen het was mooi weer, eerst een condoleancekaart op de post gedaan, een goede buur van ons is overleden. Daarna een wandeling gemaakt naar Bertus, een goede vriend van ons. Bertus was de afgelopen korte winterperiode ook niet op straat geweest. Hij loopt ook moeilijken en maakt gebruik van een rollator bij het lopen. Heb een poosje gezellig bij hem zitten kletsen en toen ik weg ging kwam ik zijn vrouw, die boodschappen had gedaan ook nog tegen. Een bezoekje aan een vriend plus een wandeling heen en terug, samen dik 2 km, dus weer een goed bestede morgen.

Fanmorren ut was moai weer, eerst un condoleancekaart oppu post deen, un goeie buur fan oans is overleden. Derna un kuier maakt naar Bertus, un goeie friend fan oans. Bertus was de oulopen kotte winter de deur ok nyt uut weest. Hij loapt ok moeiluk en maakt gebruuk fan un rollator tydus ut loapen. Hef un skoftsju gesellug bij um sitten tu kletsen en toen ik naar huus liep kwam ik sien frouw, die wat boatskapkus deen hat, ok noch teugen  un besoekje an un friend en un kuierke heen en trug, un kuierke fan dik 2 km, nou dan hef ik wel weer un bestede morren hat.

top

donderdag 18 februari, 14.00 uur.

Eindelijk gelukt,3 km gelopen wel pijnlijk, maar het is goed gegaan, nu maar afwachten hoe het met de pijn de rest van de dag verloopt. Het was goed weer, wel een frisse wind maar her was droog en het eerste stuk van mijn wandeling ging dan ook goed, maar toen ik bij het bolwerk kwam, waar de weg wat oploopt toen begon het pijnlijker te worden, maar als het zo een beetje blijft en het is morgen goed weer dan ga ik het weer proberen verder heb ik ook weinig nieuws uit deze stille stad.

Eindeluk lukt 3 km loapen, was wel pynluk, mar ut gong ferder goêt, nou mar ouwagte hoe ut fandaach met de pine gaet. Ut was goêt weer, wel un frisse wien,mar ut was droog en ut eerste stuk fan myn kuier gong ok best goêt, mar toen ik bij ut bolwerk kwam hyr loapt de straat wat omhoach, toen begon ut pynlukker te wudden, mar ast su un bitsju bliêft en ut morren  goêt weer is, dan gaen ik ut weer preberen, verder hef ik ok hast gjin nieuws uut deze stille stad.

top

woensdag 17 februari,15.00 uur.

Vanmorgen om tien uur naar de fysio gewandeld waar ik weer een behandeling heb gekregen. Als ik dan daarna weer naar huis wandel gaat het lopen altijd weer wat beter. Ben gelijk maar een blokje omgelopen en dat ging aardig goed. Kwam onderweg nog een oud-collega tegen waarmee ik een poosje heb staan praten, maar dat was niet echt verstandig, want mijn benen werden stijf en dan is het eerst weer moeilijker om weer op gang te komen. Hopelijk gaat het wandelen morgen ook weer zo goed als vandaag. Nu was het een wandeling met een behandeling van de fysio en daarna weer een wandeling totaal 2,4 km en wie weet morgen een wandeling over dezelfde afstand en dan aan een gesloten. We zullen zien.

Fanmorren om tien uur naar fysio kuiert wer ik weer un behanneling kregen hef. As ik dan derna weer naar huus kuuier gaet allemaal eerst weer feul beter. Bin derom gelyk om blokje om loapen en dat gong aardug goêt. Onderwech kwam ik noch un oudkollega teugen, wer ik even un skoftsju met staen hef tu praten, dat was nyt su vestandug fan mij want ik wudde stiêf fan dat staen en dan kom ju moeiluk wer uut de startblokken. Hopeluk gaet ut kuieren morren weer su goêt as fandaach nou wast 2,4 km met un behanneling teussendeur, en wie weet miskien morren weer sun kuier van sun selde afstaen. Wu salle ut siên.

top

dinsdag 16 februari, 15.00 uur.

Vandaag samen met Ika wat boodschapjes gedaan en een korte wandeling gemaakt. Het lopen was flink pijnlijk maar het was toch wel fijn om weer een eindje te lopen, alsmaar binnen zitten is ook niks voor mij. Het was stil op straat een paar mensen op de dinsdagmarkt en veel marktkooplui waren er ook niet. Begrijpelijk natuurlijk in deze tijd. Morgenochtend moet ik weer naar fysio en dan maar eens horen wat mijn therapeute ervan zegt. Vanmiddag heb ik een mooi boek gelezen.

Fandaach tegare met Ika wat boatskapkus deen en un kot kuierke maakt. Ut loapen was nochal pynluk, mar ut was tog fijn om weer us even buten te wesen en un eintsju te loapen want om iedere keer mar binnen tu sitten is ok niks foar mij. Ut was stil oppu straat, ok oppu dinsdachmerk waren mar un paar meensen en dur stonnen ok hast gjin merkkoaplui, wel bergrypeluk natuurluk in disse tyd. Morrenfroech mut ik weer naar fysio, us hore wat de therapeute fan myn pine seid, fanmiddach hef ik in un moai boek sitten te lesen.

top

maandag 15 februari,15.00 uur.

De winter is compleet voorbij, vanmorgen was het spekglad en nu terwijl ik dit zit te typen regent het hard, dus geen wandelweer voor mij. Heb een paar vervelende dagen achter de rug met veel pijn, maar nu de temperatuur weer stijgt gaat het straks misschien wel weer wat beter. Morgenvroeg maar weer eens proberen om een eindje te wandelen. Heb vanmorgen maar eens een potlood ter hand genomen en ben eens begonnen met tekenen. Een paar jaar geleden kreeg ik van dochter Janet allemaal tekenmateriaal maar ben toen nooit begonnen om eens weer een tekening te maken. Maar na de eerste strepen lukte ook nog een beetje, dus toch de komende tijd maar weer eens wat oefenen.

De winter is kompleet foarbij, fanmorren wast spekglad en nou terwyl ik dit sit tu typen regent ut hat, dus gjin kuierweer foar mij. Hef trouwus un paar ferfelende dachen agter de rug met feul pine, mar nou de temperatuur weer wat oploapt sal ut miskkien straks wel weer wat beter wudde. Morren mar weer us probere om un eintsju te kuieren.Hef fanmorren mar us un potload pakt en bin us begonnen met tekenen. Un paar jaar leden kreech ik fan oans Janet allemaal tekenmateriaal mar bin toen noait begonnen om us weer wat te tekenen. En nou, na de eerste streepkus lukte ut ok noch un bitsju, dus de kommende tyd mar weer us flink oefene.

top

 

zondag 14 februari,17.00 uur.

Vandaag geen wandeling, niets gedaan, ben helemaal niet fit, jammer had graag bij de waterpoort bij schaatsen willen kijken en een eindje wandelen, maar het zit er vandaag niet in.

Fandaach gjin kuierke, niks deen, bin helemaal nyt fit, jammer ik hat graach noch even bij de waterpoort naar ut skaatsen siên wullen en un eintsju kuiere, mar ut sat dur fandaach nyt in.

top

zaterdag 13 februari,15.30 uur.

Weer een mooie winterdag, en zaterdag dus voor mij de zaterdagse boodschappen, bloemen en bakker en naar de drogist om wat aspirine tegen de pijn. Daarna nog een klein eindje gewandeld en het ging weer een ietsje beter dan gister. Bij de waterpoort heb ik een poosje naar al die schaatsers staan kijken en een paar foto’s gemaakt. Daar kwam een bekende naar me toe en vroeg, moet jij niet even schaatsen, daar sta je dan steunend op je wandelstok en dan die vraag. Ik maakte er maar een geintje van en zei, mijn wandelstok heeft niet ze veel zin om vandaag te schaatsen en daarna maar naar huis gewandeld en heb vanmiddag verder naar het schaatsen op tv gekeken.

Weer un moaie winterdach, en saterdach dus foar mij de saterdachse boatskappen, bloemen naar de bakker en naar de drogist om wat aspirine,s foar de pine. Derna noch un eintsju kuiert en dat gong weer wat beter dan gister. Bij de waterpoort hef ik un skoftsju naar al die skaatsers staen te kieken. Der kwam un bekende naast mie staen en froeg mij, must ok nyt even skaatse, der staen ju dan steunend op je wandelstok en dan die fraach, ik maakte dur mar un geintsju fan en sei, myn stok het fandaach nyt su feul sin in skaatsen, bin derna naar huus kuiert en hef op tv naar ut skaatsen sitten te kyken.

top

vrijdag 12 februari,17.00 uur.

Vanmorgen weer een eindje gewandeld het ging maar weinig beter dan gister. Het was weer mooi winterweer wel ietsje meer wind maar het is heerlijk om buiten te zijn. Op verschillende plaatsen zijn ze al aan het schaatsen op de stadsgrachten. Als ik uit het slaapkamerraam kijk onder de waterpoort door zie ik verschillende schaatsers voorbij zwieren, toch had ik wat meer schaatsers op het ijs verwacht. Toch ik moet eerlijk zijn, een beetje jaloers ben ik wel op de mensen die nu aan het schaatsen zijn, maar ja, als je al pijn hebt bij het lopen dan zit schaatsen er niet meer in.

Fanmorren weer un eintsju loapen, mar ut gong nyt feul beter dan gister. Ut was weer moai winterweer met un bitsju meer wyn dan gister mar ut is heerluk om buten te wesen. Op veskillende plakken binne su al ant skaatsen oppu stadsgragten. As ik uut ut slaapkamerraam kiek onder de waterppoort deur siên ik veskillende skaatsers foarbij swieren, tog hat ik wat meer skaatsers op ut ys verwagt. Tog mut ik ok eerluk wese, un bitsju jaloers bin ik wel op de meensen die nou ant skaatsen binne, mar ja, as ju al un hoap pine bij ut loapen hewwu dan sit ut skaatsen dur nyt meer in.

top

 

donderdag 11 februari, 17.00 uur.

Vandaag voor het eerst sinds afgelopen zaterdag weer eens een eindje gewandeld. Het was schitterend mooi weer, de trottoirs waren op de meeste plaatsen goed begaanbaar, dus ik de stoute schoenen aan, vriend wandelstok mee en op pad. Nou ik zal het gelijk maar zeggen, het is me zwaar tegen gevallen. Het eerste eindje ging nog wel, maar al na een paar honderd meter kwam de pijn en stijfheid opzetten en toen werd het werken in plaats van wandelen. Mijn plannetje om een wandeling van ongeveer 2 km te maken, heb ik toch maar ingekort tot 1,5 km. Nu ik hier zit te typen pimpelen mijn benen pijnlijk, maar als het enigszins kan wil ik het morgen maar weer proberen, het blijkt nu wel dat elke dag een stukje wandelen voor mij het allerbeste is, hoe lang me dit blijft lukken, ik weet het niet de tijd zal het leren.

Fandaach foar ut eerst sins ouwlopen zaterdach weer us un eintsju kuiert. Ut was skitterend moai weer, de stoepens waren skoan, dus ik de stoute skoenen an, friend wandelstok met, en op pad. Nou ik sal ut mar eerluk sêgge, ut is my swaar teugen fallen. Ut eerst eintsju gong noch wel, mar al na un paar honderd meter kwam de pine en de styfhyd al opsetten, en toen wudde ut werken in plaats fan kuieren. Myn plantsju om un kuier fan sun 2 km te maken, hef ik mar wat inkotten tot 1,5 km. Nou sit ik hyr tu typen en myn benen pimpele en binne erg pynluk. Mar ast iênugsins kan prebeer ik ut morren weer, want ut blykt nou wel dat elke dach un stukje loape foar mij ut allerbeste is, hoe lang of mij dit noch lukt, de tyd sal ut lere.

top

 

dinsdag 9 februari,17.00 uur.

Mooi winterweer, kreeg vanmorgen weer een vitamine B 12 injectie, en even later keek ik bij de voordeur en zag een dikke ijsklomp. Omhoogkijkend naar de dakgoot en daar hingen de boosdoeners, een paar mooie ijspegels, die elke keer een paar druppels lieten vallen en op onze stoep gelijk weer in ijs veranderden. Verder heb ik weinig nieuws, ik durf nog steeds geen wandeling te maken, misschien morgen.

Moai winterweer, kreech fanmorren weer un vitamine B12 injeksie, en even later keek ik bij de foardeur en sach ik un dikke ysklomp oppu stoep. Okhoagkykend naar de dakgoate sag ik de boasdoêners, un paar moaie yspegels, die lieten elke keer un paar drupkus falle op oanse stoep en der befroren su fut weer. Ferder gjin nieuws ik durf noch steeds de deur nyt uut om un kuierke te maken, misskien morren.

top

maandag 8 februari,17.00 uur.

Vanmorgen nog wat lichte sneeuwval en de wind is ook wat gekalmeerd. Gisteravond om half elf heb ik nog een sneeuwbank van een halve meter hoog bij ons voor de deur verwijderd, want vanmorgen zou er iemand komen om bij Ika bloed te prikken. Voor de zekerheid was ik vanmorgen om acht uur uit mijn bed en maar goed ook, want weer lag er een flinke berg sneeuw voor de deur, dus ik gauw aan het sneeuwschuiven. Net was ik bezig, daar ging de telefoon, met de mededeling, we komen vanmorgen niet bloedprikken. Heb het sneeuwruimen maar afgemaakt en dus maar vroeg aan de koffie vanmorgen. Even een eindje wandelen is er voor mij nog niet bij, de trottoirs zijn op een hoop plaatsen niet sneeuwvrij, en ik wil graag niet uitglijden, daarom eerst morgen maar weer eens zien.

Fanmorren viel dur noch wat sneeuw en nou is de hadde wyn ok weer wat wech. Gisterafend om half elf hef ik noch un sneeuwbank fan un halve meter hoag bij oans foar de deur opruumd, want fanmorren su dur iên komme om bij Ika bloêt tu prikken. Foar de sekerhyt was ik fanmorren om agt uur uut myn bêd koamen en dat was mar goêt ok want dur lag alweer un bank fan un halve meter, dus ikke mar gauw ant sneeuwskuven. Was krek besug gong de tillefoan met ut berigt, komme fanmorren nyt te prikken. Hef ut sneeuwrumen mar ouwmaakt en toen mar an de koffie. Eventsjus un eintsju kuiere is dur foar mij noch nyt bij want de stoepus binne lang nyt overal sneeuwfrij en ik wil graeg nyt uutglide, derom morren eerst mar us weer kieke.

top

zondag 7 februari,15.00 uur.

Ja en dan is alles weer eens wit van de sneeuw, en met een harde wind stoof de sneeuw hier vanmorgen door de straat. Nu ligt er, ik denk een laagje van 10 cm, en er zijn veel mensen op straat. Maar de wind is erg koud. Ik heb een klein stukje van ons paadje sneeuwvrij gemaakt, maar verder kom ik niet buiten, zeker geen wandeling want als ik uitglij kom ik niet weer overeind, dus maar lekker binnen bij de kachel.

Ja en dan is alles weer us wit fanne sneeuw, en met un hadde wyn stoof de sneeuw hyr fanmorren deur de straat. Nou leit dur skat ik sun 10 cm, en der binne nou un boêl meensen an de kuier. Mar de wyn is koud. Ik hef un stukje fan oans straatsju skoan veegt mar ferder kom ik nyt buten, seker gjin kuierke want ik bin doadsbang dat ik uutglydt want dan kom ik nyt weer overeind, dus mar lekker binnen bij de kachel.

top

 

zaterdag 6 februari,16.00 uur.

Een grijze koude dag, met een temperatuur net onder het vriespunt en de wind maakt het koud. Vanmorgen niet gewandeld, wel een paar zaterdagse boodschapjes gedaan, een bloemetje en even naar de bakker voor wat lekkers. Het was stil op straat, bij de Dorcas winkel zat een meneer in de etalage tweedehands schaatsen uit te stallen. Op verschillende plaatsen wordt er op ondergelopen land ook alweer een baantje getrokken, maar van echt schaatsen is nog geen sprake. Hopelijk krijgen we nog een beetje winter, maar de voorspelling is eerst flink wat sneeuw met een harde wind, nu we wachten maar even af.

Un gryse kouwe dach, met un temperatuur krek onder nul mar de wien maakt ut koud. Fanmorren nyt kuiert, wel myn saterdachse boatskapkus deen, un bloemku oppe merk en wat lekkers bij de bakker. Ut was stil oppu straat. Bij de Dorcas winkel, inne etalaasje was un man doênde tweedehaans skaatsen uut te stallen. Op veskillende plakken wut op onderloapen laan alweer us un baantsju trokken, mar fan egt skaatsen is noch gjin sprake. Hopeluk krijje wu noch wat winter, mar de foarspelling is eerst noch un flink pak sneeuw en een hadde wyn, wu mutte ut allemaal mar even afwagte.

top

vrijdag 5 februari, 16.00 uur.

Woensdag en donderdag geen dagboek. Had niet veel te melden en voor mij waren het twee pijnlijke dagen. Het wandelen ging niet, alleen woensdag ben ik nog wel naar fysio geweest. Omdat ik toch niet kon wandelen en het ook niet het mooiste weer was, heb ik mijn hele pc helemaal opnieuw geïnstalleerd en opgeschoond, hij is nu weer spic en span. Vanmorgen heb ik tussen de buien door wel weer een wandelingetje gemaakt. Ben vanmiddag samen met Ika naar de zolder geklommen om de sneeuwlaarsen op te zoeken en het sneeuwbord alvast op te zoeken, misschien is het nodig de komende dagen. Ook heb ik mijn schaatsen opgezocht, (geintje) ik loop al slecht dus dat schaatsen kan ik wel vergeten, heb niet eens meer schaatsen, al jaren geleden weggegeven.

Woensdach  en donderdach gjin dachboek. Hat niks te melden en foar mij waren ut un paar pynlukke dachen. Ut kuieren gong nyt, allienug bin ik woensdach noch wel naar fysio weest. Omdat ik tog nyt kuiere kon hef ik myn hele pc opnieuw installeerd en opskoand, nou staat die dur weer spic en span bij. Fanmorren hef ik tussen de buien deur noch wel even un wandelinkje maakt. Bin fanmiddach tegare met Ika naar de zolder klommen om de sneeuwskoenen optu soeken en ok ut sneeuwbod alvast klaar te setten, miskien ist de kommende dachen noadug. Ok hef ik myn skaatsen opsogt (grapke) ik loap al hatstikkene slegt dus skaatse kan ik wel vegete, hef nyt iêns skaatsen meer, al jaren leden fut gêven.

top

dinsdag 2 februari,17.00 uur.

Gut o gut, wat regent het alweer, was het vanmorgen eerst nog droog met een koude wind, daarna 4 of 5 sneeuwvlokjes en nu dus weer regen. Heb vanmorgen nog wel een 2 km gelopen, maar toen werd het lopen toch weer wat te pijnlijk. Heb vanmiddag voor een vriend van mij wat installatie programma’s op een stickje gezet,  kan hij morgen bij regenweer mooi zijn PC wat vernieuwen en opschonen. Dat was het wel zo ongeveer voor vandaag, wie weet misschien morgen weer wat fleuriger nieuws.

Gut o gut, alweer regen, wast fanmorren eerst noch droag met un kouwe wijn derna 4-5 sneevlokjus en nou dus weer regen hef fanmorren noch wel 2 km lopen, mar toen wudde ut mie wat tu pynluk. Hef fanmiddach foar un friend wat instalasieprogramma’s foar sien PC op un stikju setten ken hij moai met dit minne weer sien pc wat opskoane. Dat wast wel su ongefeer foar fandaach, wie weet hef ik morren weer wat fleurugur nieuws.

top

maandag 1 februari, 15.oo uur.

Vanmorgen was het op veel plaatsen glad op de wegen. Hier bij ons in de binnenstad was al gestrooid, ook op de trottoirs. Dus kon ik mooi mijn ochtendwandelingetje maken.  Echt mooi weer was het niet, een beetje koude handenweer. Onderweg was het stil, hier en daar een wandelaar of fietser en verder wat bestelauto’s en dat was het wel zo’n beetje. Ben nu bezig om verschillende mappen op mijn PC op te schonen.

Fanmorren wast op feul plakken glad oppu straten. Hyr bij oans inne binnestad was al stroaid, ok oppu stoepen. Dus kon ik moai myn ogtendkuierke make. Egt moai weer wast nyt, meer kouwe hannenweer. Onderwech wast stil, hyr en der un wandelaar of un fietser en ferder wat bestelauto’s en dat wast dan ok wel. Bin nou besug om veskillende mappen op myn PC op te skoanen.

top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.